اطلاعات نمایشگاه

توضیحات نمایشگاه

Oct. 24, 2017/ Oct. 28, 2017

این نمایشگاه در چین جز مهمترین رویدادهای در صنعت چاپ و بسته بندی به حساب می آید که به دلیل اهمیت نواوری ، ارتقا ، پردهم آوردن و توسعه این صنعت در برابر پیشینه تسریع انتشار اطلاعات و توسعه غالب چاپ سبز را مورد توجه قرار می دهد.