اطلاعات نمایشگاه

توضیحات نمایشگاه

Nov. 1, 2017/ Nov. 3, 2017

این نمایشگاه با 20 سال سابقه برگزاری مستمر موقعیت خود را به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین نمایشگاه صنایع غذایی در آسیی مرکزی به ثبت رسانده است .